...
خواب میبینی
یه خواب شفاف
که توش میخندی
بعد
همین که داری میخندی
یه هو میفهمی که
نه
باید گریه کنی
یه هو میفهمی همه چیو
همه چیو
بعد میشنی
همونجا رو زمین
کنار پله ها
گریه میکنی
گریه میکنی
خیلی اصلن گریه میکنی
بعد بیدار میشی
منگی
میلرزی
فکر میکنی
به خوابی که دیدی
خیسی
نکنه خواب بد دیدی ؟
بهش فکر میکنی
یه هو میفهمی که
نه
خواب نبوده
واقعی بوده
خیلی واقعی
خیلی
خواب نبوده
واقعی بوده
خیلی
خیلی
میدونی ؟
اتاق تاریکه
ساکته
خاموشه
سرده
خیلی
خیلی
خیلی